Prezentare Editura Muzicala

    Înfiinţată la 1 octombrie 1957 sub patronajul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Editura Muzicală şi-a păstrat prin specificul ei, pe parcursul a mai bine de 60 de ani, unicitatea în peisajul culturii scrise româneşti. Având ca obiectiv principal tipărirea creaţiilor muzicale ale compozitorilor români şi editarea lucrărilor muzicologice şi pedagogice în special ale autorilor autohtoni, Editura Muzicală a îmbogăţit cultura românească prin contribuţia adusă acestui sector al artei muzicale româneşti. 
În structura tematică a proiectelor editoriale – materializate într-un număr impresionant de titluri, de ordinul miilor – şi-au găsit loc atât creaţia muzicală propriu-zisă, în diversele ei compartimente (partituri simfonice şi vocal-simfonice, de operă şi balet, muzică de cameră, muzică pentru diferite formaţii corale, muzică uşoară, bibliografie şcolară etc.), cât şi creaţia muzicologică românească (lucrări de istorie şi estetică a muzicii, studii de muzicologie, ghiduri, dicţionare, lexicoane, monografii, lucrări de memorialistică, colecţii de folclor, traduceri din literatura universală etc.). În plus, Editura Muzicală şi-a îmbogăţit şi diversificat activitatea prin prin editarea de CD-uri, broşuri, pliante şi alte materiale promoţionale, precum şi lucrări care fac parte din domeniul teatrului şi al artelor spectacolului, acestea venind în întâmpinarea atât a specialistului îndeaproape interesat de largul spectru al ideilor muzicale contemporane, cât şi a melomanului pasionat sau a cititorului de volume de teatru, proza sau poezie, precum şi în sprijinul compozitorilor şi autorilor români de carte muzicală, ale căror opere pot fi astfel popularizate la un standard de prezentare cu adevărat profesionist.


Prezentare Editura - Presentation

    The Musical Publishing House was founded on October 1st, 1957 under the auspices of the Romanian Union of Composers and Musicologists. Through its specificity, the Musical Publishing House has maintained its uniqueness on the scene of written Romanian culture over the course of more than 60 years. With its main objective, which has been to print the musical works of Romanian composers and to edit the musicological and pedagogical writings of national authors in particular, the Musical Publishing House has enriched Romanian culture by its contribution to this sector of Romanian musical art. 
The thematic structure of editorial projects – materialised into an impressive number of titles, in the thousands – has comprised both musical composition proper, with its diverse compartments (music sheets for symphonic and vocal symphonic music, for opera and ballet, for chamber  music or music for different choral ensembles, for easy listening music, for school bibliographies), as well as Romanian contributions to musicology (works on the history and aesthetics of music, studies in musicology, guides, dictionaries, lexicons, monographs, memoirs, folklore collections, translations from universal literature, etc.). Additionally, the Musical Publishing House has enhanced and diversified its activities by editing CDs, brochures, flyers and other promotional materials. It has thus catered both to specialists closely interested in the wide spectrum of contemporary musical ideas as well as to the passionate music lover, while also supporting Romanian composers and music book authors, whose works can thus be widely promoted at a truly professional standard of presentation. ACASA      |     EDITURA      |     ARHIVA      |     COMENZI      |     CONTACT
DESPRE NOI

EDITURA MUZICALA
acasa      |     editura      |     arhiva      |     comenzi      |     contact
EDITURA MUZICALA
EDITURA MUZICALA
REFERENTI